Algemene voorwaarden Wheels For Fun

 1. Algemeen
 • Definities:

Wheels For Fun:  

Wheels for fun gevestigd aan de Hornleger 16 (8431 HL) te Oosterwolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60578661.

Deelnemer:      

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Wheels for fun direct of indirect een overeenkomst aangaat, waaronder een ieder die deelneemt aan een door Wheels for fun georganiseerde
E-Chopper tour / verhuur en/of arrangementen.

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wheels for fun en de Deelnemer van de door Wheels for fun georganiseerde tour/verhuur en/of arrangementen, tenzij uitdrukkelijk door Wheels for fun schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 • Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die Deelnemer toepasselijk wenst.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Deelnemer en Wheels for fun zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats de vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Indien Wheels for fun niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Wheels for fun het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.
  1. Aanbiedingen en offertes
  • Alle aanbiedingen van Wheels for fun zijn geheel vrijblijvend. Door Wheels for fun uitgebrachte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Deelnemer wordt aanvaard, dan heeft Wheels for fun het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  • Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Wheels for fun op geen enkele wijze. Wheels for fun is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.
  • De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Wheels for fun behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die Wheels for fun van invloed op deze prijzen acht.
  • Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats.
  • Wanneer de aanvaarding door Deelnemer op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Wheels for fun uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
  • De in de aanbiedingen, offertes e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW en eventuele kosten.
  • Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  1. Overeenkomsten
  • Overeenkomsten, ook door tussenpersonen gesloten, binden Wheels for fun eerst wanneer zij schriftelijk door Wheels for fun zijn bevestigd.
  • Later gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Wheels for fun eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
  • Bij annulering van een E-chopper tour, verhuur of arrangement worden respectievelijk, annuleringskosten in rekening gebracht. Tussen 7 en 3 dagen voor datum van de geboekte E-chopper tour, verhuur of arrangement wordt er 30% annuleringskosten gerekend. Bij annulering binnen 72 uur voor de geplande E-chopper tour, verhuur of arrangement wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. Indien minder mensen aan een arrangement of tour gaan meedoen, dient dit vooraf gemeld te worden. Het maximaal aantal dat mag annuleren voor deelname wordt door Wheels for fun naar aanleiding van de groepsgrootte bepaald. Men dient ook bij minder deelnemers dan door Wheels for fun gestelde minimale deelname te betalen voor niet deelnemende personen tot het bedrag van de gestelde minimale deelname voor geboekte arrangement of tour.
  • Wheels for fun is bevoegd een evenement te wijzigen, te verplaatsen, te annuleren en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van Wheels for fun te bepalen gelijkwaardig alternatief indien Wheels for fun dit nodig acht voor een goed functioneren en/of voor de veiligheid van personen, zonder dat Wheels for fun een schadevergoeding aan Deelnemer verschuldigd is.
  • Wheels for fun is bevoegd om van Deelnemer (en/of van de (wettelijk)vertegenwoordiger bij minderjarigen) te verlangen dat een vrijwaringsverklaring wordt getekend voordat Deelnemer deelneemt aan een evenement. Indien Deelnemer deze vrijwaring niet tekent dan heeft Wheels for funl het recht om Deelnemer van deelname uit te sluiten.
  1. Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  • Deelnemer dient eventuele resterende bedragen die bij nacalculatie (extra deelnemers en/of consumptie) gefactureerd worden, binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien Deelnemer in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd.
  • Indien Deelnemer in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan heeft Wheels for fun het recht om de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Indien Deelnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Wheels for fun de vordering ter incasso uit handen geven. Deelnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
  1. Aansprakelijkheid
  • Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die Wheels for fun gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomsten zijn voor eigen risico van Deelnemer.
  • Wheels for fun is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een  E-chopper tour, verhuur of arrangement die direct of indirect door Deelnemer wordt geleden, van welke aard ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge van overlijden.
  • Wheels for fun is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
  • Indien Wheels for fun aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid van Wheels For Fun beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,-.
  • De aansprakelijkheid van Wheels for fun is te allen tijde beperkt tot directe schade. Wheels for fun is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
  • U verklaart ermee bekend te zijn dat deelname aan de activiteit een verhoogd risico geeft op schade. Bij deelname of bezoek aan een activiteit kan schade ontstaan door bijvoorbeeld stuurfouten, aanrijdingen, afsnijden of door onzorgvuldig handelen of nalaten van (mede)deelnemers. Er is een verhoogd risico op schade, waaronder ernstige schade, zoals lichamelijk letsel of schade ten gevolge van overlijden. U aanvaardt dit verhoogde risico en neemt dit risico uitdrukkelijk voor uw rekening.
  • Deelnemer wordt geacht ermee bekend te zijn dat de voertuigen bij een evenement niet verzekerd zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, kan de wederpartij Deelnemer aansprakelijk stellen.
  • Wheels for fun kan Deelnemer aansprakelijk stellen indien een e-chopper schade oploopt veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van Deelnemer.
  • Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico van schade indien een minderjarige (< 18 jaar) een deelneemt aan een e-chopper tour/verhuur en/of arrangement en aanvaarden dit verhoogde risico.
  • Wheels for fun is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Deelnemer zijn verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 7 Algemene Voorwaarden niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Deelnemer onjuiste of onvolledige informatie aan Wheels for fun heeft verstrekt.
  • De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 6.1 tot en met 6.9 gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wheels for fun of haar leidinggevenden.
  • Deelnemer dient voor deelname een vrijwaring te tekenen, wanneer deze getekend is heeft de inhoud van de vrijwaring steeds voorrang boven de Algemene voorwaarden.
  • In het geval u schade heeft veroorzaakt aan een e-chopper of andere bezittingen van Wheels for fun bent u gehouden de geleden schade aan Wheels for fun te vergoeden, tenzij er sprake is geweest van een gebrek in de e-chopper. U bent zich er daarnaast terdege van bewust dat u in bepaalde gevallen aansprakelijk zou kunnen zijn voor (letsel)schade geleden door derden zoals bijvoorbeeld een andere deelnemer of een begeleider. Bij eenzijdige schade of aan derde geld een eigen risico van € 1.000,-.
  1. Verplichtingen Deelnemer
  • Deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en huisregels van Wheels for fun na te leven en om de ter beschikking gestelde zaken als een goed huisvader te behandelen.
  • Deelnemer zal Wheels for fun steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen, die voor Wheels for fun nodig of nuttig zijn om de diensten te kunnen verrichten.
  • Deelnemer is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van Wheels for fun in een goede gezondheid te verkeren. Deelnemer is niet toegestaan om deel te nemen aan een evenement bij gezondheidsklachten, zoals rug-, nek-, hartklachten, kortademig, indien zwanger of onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol.
  • Wheels for fun is bevoegd om Deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten indien Deelnemer enige instructie of voorschrift niet naleeft of als Deelnemer naar het oordeel van Wheels for fun niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt Deelnemer geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten.
  1. Overmacht
  • Wheels for fun heeft het recht een verbintenis op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
  • Wheels for fun houdt zich het recht voor om bij zeer slechte weersomstandigheden de e-choppertour/verhuur te laten vervallen.
  • IndienWheels for fun voorafgaand aan het arrangement of de e-chopper tour/verhuur annuleert, krijgt u de mogelijkheid een andere datum te plannen. Of indien reeds betaald, krijgt u uw betaling teruggestort. Eventueel wordt met u bekeken wat een alternatief zou zijn.
  • Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
  1. Opschorting en ontbinding
  • In het geval Deelnemer tekort schiet in de nakoming van een verbintenis heeft Wheels for fun de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Wheels for fun is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, dan wel te ontbinden, indienWheels for fun van mening is dat de deelnemer en/of bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen, die het rijgedrag van de deelnemer kunnen beïnvloeden, dan wel wanneer de deelnemer zich niet houdt aan de instructies van de begeleider.
  • Indien Wheels for fun de overeenkomst ontbindt dan zijn alle vorderingen op Klant direct opeisbaar. Indien Wheels for fun de nakoming van haar verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Wheels for fun behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding van Klant te vorderen.
  1. Toepasselijk recht

  12.1       Op de tussen Wheels for fun en Deelnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  12..2      Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Wheels for fun is gevestigd, zij het dat Wheels for fun altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Deelnemer is gevestigd.